കാക്കക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ
കൈനോക്കാനറിയാമോ?
പൂത്തുനില്ക്കുമാശകളെന്നു
കായ്ക്കുമെന്നു പറയാമോ?
(കാക്കക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ..)

കാറ്റേ കാറ്റേ കുളിര്കാറ്റേ
കണിയാന് ജോലിയറിയാമോ?
കണ്ട കാര്യം പറയാമോ?
കാട്ടിലഞ്ഞി പൂക്കളാലേ
കവടി വയ്ക്കാനറിയാമോ?
(കാക്കക്കുയിലേ…)

കുരുവീ നീലക്കുരുവീ
കുറികൊടുക്കാന് നീ വരുമോ?
കുരവയിടാന് നീ വരുമോ?
കുഴലുവിളിക്കാന് മേളം കൊട്ടാന്
കൂട്ടരൊത്തു നീവരുമോ?
(കാക്കക്കുയിലേ…)

തുമ്പീ തുള്ളും തുമ്പീ തംബുരു മീട്ടാന് നീ വരുമൊ?
പന്തലിലിരുന്നു പാടാമോ
കൈതപൂത്ത പൂമണത്താല്
കളഭമരയ്ക്കാന് നീ വരുമോ?
(കാക്കക്കുയിലേ…)

Save This Page As PDF