ആകാശഗംഗയുടെ കരയില്
അശോകവനിയില്
ആരെയാരെ തേടി വരുന്നൂ
വസന്ത പൌര്ണമി നീ (ആകാശ )

ചന്ദനമുകിലിന് മൂടുപടത്തിന്
സ്വര്ണ്ണഞൊറികളിലൂടെ
ചന്ദനമുകിലിന് മൂടുപടത്തിന്
സ്വര്ണ്ണഞൊറികളിലൂടെ
നിന് കണ്മുനകള് തൊടുത്തു വിട്ടൊരു
നീല മലരമ്പെവിടെ
എവിടെ …എവിടെ …എവിടെ …
(ആകാശ)

ചന്ദ്രകാന്തം വാരിത്തൂകും
ചൈത്രരജനിയിലൂടെ
രാസക്രീഡയില് തുഴഞ്ഞു വന്നൊരു
രാജഹംസമെവിടെ
എവിടെ …എവിടെ …എവിടെ …

(ആകാശ)

Save This Page As PDF