കല്ലുപാലത്തിൽ കറിയാച്ചൻ തന്നുടെ
ഉല്ലാസവാനാകും മല്ലനാം പുത്രൻ
നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടക്കുന്നു സാക്ഷാൽ
കുഞ്ഞുകുട്ടിയാം കേരളപുത്രൻSave This Page As PDF