അവര്ണ്ണനീയം ഭവതീയ ലീലാവിലാസം
അത്യല്ഭുതം അംബുജാക്ഷാ
അറിഞ്ഞതില്ലിന്നുവരെയുമീ ഞാന്
അനന്തമാം നിന് മഹിമാതിരേകം ….

കണ്ണാലെന്നിനി കാണും നിന്നെ
കണ്ണാ കാറൊളിവര്ണ്ണാ (കണ്ണാല് )
കണ്ണീരാല് നിന് ചരണയുഗം ഞാന്
കഴുകുവതെന്നിനി ശ്രീകൃഷ്ണാ (കണ്ണാല് )

നിന്നെ തേടും കണ്ണാല് എന്തിനു
പൊന്നും പണവും കാണ്മൂ ഞാന് (നിന്നെ )
പുണ്യത്തികവേ നീയല്ലാതൊരു
വിണ്ണും വേണ്ടിനി ഹൃദയേശാ (കണ്ണാല് )

ഗോപീമാനസ ചോരാ കരളിന്
താപം നീക്കുക മാരാ (ഗോപീ )
താമര മിഴിയിണ ഒന്ന് തുറക്കാന്
താമസമെന്തിനു സുകുമാരാ (കണ്ണാല് )Save This Page As PDF