ഉരുകിയുരുകിയുരുകിത്തെളിയും മെഴുകുതിരികളേ
മരുഭൂമിയിലെ യാത്രക്കാരനു
വഴികാണിക്കുകയില്ലേ?
(ഉരുകിയുരുകിയുരുകി)

തണ്ണീര്പ്പന്തലിന്നരികിലവന്
ദാഹജലത്തിനലഞ്ഞു
താലവനങ്ങള്ക്കരികിലവന്
തണലും തേടിനടന്നു
(ഉരുകിയുരുകിയുരുകി)

കയ്യില് നക്ഷത്ര വിളക്കെരിയും
കാവല് മാലാഖമാരേ
ഇടയനെന്നിനി എന്നുവരും
മിഴികള് എന്നിനി തോരും?
(ഉരുകി)
വഴികാണിക്കുകയില്ലേ
എൻ യാത്രക്കാരന് വഴികാണിക്കുകയില്ലേ
Save This Page As PDF