ഏഴിമലക്കാടുകളില് പുന്നപൂത്തമാസം
ഏലമണിതേടി ദൂരെ എന് കുറവന് പോയി
(ഏഴിമല)
കാട്ടുവള്ളിപ്പൂങ്കുടിലില് കാത്തിരിക്കാന് ചൊല്ലി
കാര്ത്തികമാസം പിറന്നാല് കാണാമെന്നും ചൊല്ലി

കുറവനൂതുന്ന കുഴലു കേള്ക്കാതെയുറക്കമില്ലെനിക്കെന്നും
ഇരുളുവന്നപ്പോളിണപിരിഞ്ഞൊരു കുരുവിയാണു ഞാനിന്നും
പുരളിമാമലച്ചെരുവിലെന്നുടെ കുറവനുണ്ടെന്നു കേട്ടു
തിരഞ്ഞു തേടി ഞാനലഞ്ഞു മാസങ്ങളൊരുപിടി കഴിച്ചല്ലോ
(ഏഴിമല)Save This Page As PDF