കന്നിനിലാവത്ത് കസ്തൂരിപൂശുന്ന
കൈതേ കൈതേ കൈനാറീ
കയ്യിലിരിക്കണ പൂമണമിത്തിരി
കാറ്റിന്റെ കയ്യില് കൊടുത്താട്ടേ

തച്ചോളിവീട്ടിലെ പൂമാരനിന്നെന്റെ
തങ്കക്കിനാവേറി വന്നാലോ?
ചാമരംവീശേണം ചന്ദനം പൂശണം
ചാരത്തുവന്നാട്ടെ പൂങ്കാറ്റേ

മുത്തുവിതച്ചപോല് മാനത്തുപൂക്കണ
തെച്ചീ ചെട്ടിച്ചി ചേമന്തി
വീരന് വരുന്നേരം പൂമാല ചാര്ത്തുവാന്
വിണ്ണിലെ താലത്തില് പൂതരേണം

Save This Page As PDF