ഇരന്നാല് കിട്ടാത്ത പൊന് പണ്ടമേ - ഒന്നു
കരഞ്ഞാല് അലിയുന്ന കല്ക്കണ്ടമേ
കടിക്കാന് പറ്റാത്ത കരിമ്പിന് തുണ്ടേ
മുത്തിക്കുടിക്കാന് ഒക്കാത്ത തേന്കുഴമ്പേ തേന്കുഴമ്പേ
ആരീരോ,,ആരീരാരോ,,ആരീരോ,,ആരീരാരോ,

അന്യന് വളര്ത്തുന്ന പൈങ്കിളിയേ - എന്നെ
അമ്മയെന്നൊരു വട്ടം വിളിച്ചാട്ടേ
കക്കാന് മടിയുണ്ടെന്നാകിലുമൊരു - നൂറു
മുത്തം കവര്ന്നു ഞാന് എടുത്തോട്ടേ (ഇരന്നാല്)

ഭഗവാന് അണിയുന്ന മണിയല്ലേ - ഉള്ളില്
മകരന്ദം തുളുമ്പുന്ന മലരല്ലേ
അമ്മയില്ലെങ്കിലും കരയല്ലേ -
നിനക്കമ്മയായടുത്തിനി ഞാനില്ലേ

ഇരന്നാല് കിട്ടാത്ത പൊന് പണ്ടമേ - ഒന്നു
കരഞ്ഞാല് അലിയുന്ന കല്ക്കണ്ടമേ
ആരീരോ… ആരീരാരോ… ആരീരോ… ആരീരാരോ…


Save This Page As PDF