കസ്തൂരത്തിലകം ലലാടഫലകേ
വക്ഷസ്ഥലേകൗസ്തുഭം
നാസാഗ്രേ നവ മൗക്തികം തരതലേ
വേണും കരേ കങ്കണം

സര്വ്വാംഗേഹരി ചന്ദനംചകലയന്
കണ്ഠേശമുക്താവലിം
ഗോപസ്ത്രീ പരിവേഷ്ടിതോ വിജയതേ
ഗോപാല ചൂഡാമണീംSave This Page As PDF