മൈലാഞ്ചിത്തോപ്പില് മയങ്ങിനില്ക്കുന്ന മൊഞ്ചത്തി
മായക്കണ്ണാല് ഖല്ബില് അമിട്ടുകത്തിച്ച വമ്പത്തി
കാമ്പില്ലാതുള്ള കരിമ്പുപോലുള്ള നിന് മേനി
കണ്ടമുതല്ക്കാരോ ഖല്ബില് മേടുന്നു മുള്ളാണി

ഒളിയമ്പു കൊണ്ടെന്റെ ഉള്ളം നൂറായ് നുറുങ്ങുന്നു
ഒരുവാക്കു മിണ്ടാതൊളിച്ചു നില്ക്കുന്നതെന്തിന്നു
കരളിന്റെ വാതില് ഞാന് ഏറെമുട്ടി വിളിച്ചാലോ
കരള്തുറന്നകം ഒന്നു കാണിച്ചതില്ലല്ലോ

ആരംഭത്തോപ്പില് വിരിഞ്ഞ പുന്നാര പൂവല്ലേ
ആശിച്ചമാരന് നിന് മുന്നില് നീറിയിരുപ്പല്ലേ
കുനുചില്ലിവില്ലാട്ടം കാട്ടിയെന്നെ തളര്ത്തല്ലേ
കുട്ടിക്കുരങ്ങു കളിപ്പിച്ചെന്നെ കറക്കല്ലേ
അഴകുറ്റ ഹൂറിയെന് ആശക്കോട്ട തകര്ക്കല്ലേ
അടിയെല്ലാം ചെണ്ടയ്ക്കും കൂലി മാരാര്ക്കുമാക്കല്ലേ

Save This Page As PDF