മൈതൊ ഘുന്ഘുരു (3)
ബഡുരിതുമ് ആവോ ഗിരിധാരി
ഘുന്ഘുരു ബന്ധുരി തുമ് ആവോ ഗിരിധാരി
മൈതൊ ഘുന്ഘുരു തുമ് ആവോ
കുഠിയാമേ ആവോ ബന്ഡുരി ബജാവോ (2)
ബന്സുരി ബജാവോ

(മൈതോ )

Save This Page As PDF