പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി പുഞ്ചിരിപ്പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി
ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ഓ…

പപ്പയല്ലേ കൊണ്ടത്തന്നത് കുഞ്ഞുടുപ്പ്
മമ്മിയല്ലേ ചുട്ടുതന്നത് നെയ്യപ്പം
എനിക്കുതരൂ എനിക്കുതരൂ എനിക്കുതരൂ ഓ…
പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി പുഞ്ചിരിപ്പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി
ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ഓ…

പച്ചത്തുമ്പിയെക്കാട്ടൂലാ പിച്ചപ്പിച്ച നടത്തൂലാ
കൊച്ചോലപ്പന്തുകെട്ടിത്തരൂലാ കൊച്ചേച്ചി നിന്റെ കൊച്ചേച്ചി
എനിക്കുതരൂ എനിക്കുതരൂ എനിക്കുതരൂ ഓ…
പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി പുഞ്ചിരിപ്പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി
ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ഓ…

ആനപ്പുറത്തൊന്നു കേറണ്ടേ അമ്മാനാട്ടം കാണണ്ടേ?
മാത്തൂച്ചേട്ടന്റെ ചക്കരക്കുടം പൊട്ടിച്ചേ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചേ
എനിക്കൊരുമ്മ എനിക്കൊരുമ്മ എനിക്കൊരുമ്മ ഓ…
പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി പുഞ്ചിരിപ്പഞ്ചാരപ്പാലുമിട്ടായി
ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ആര്ക്കുതരും ഓ…Save This Page As PDF