ഒരു നദീതീരത്തിൽ
ഒരു കുന്നിന്നോരത്തിൽ
ഒരുമിച്ചു നമുക്കൊരു വീടു കെട്ടാം (ഒരു നദീ)
മണ്ണിനാൽ തറ കെട്ടി
മാന്തോലാൽ മറ കെട്ടി
മയിലിന്റെ പീലിയാല് ഓല നിരത്തി
ഒരുമിച്ചു നമുക്കൊരു വീടു കെട്ടാം
ഓ…ഓ…ങും…

അടിമുടി പൂത്തൊരു പൂമരച്ചോട്ടിൽ
ഈ രാഗമന്ദിരം തീർത്തു വെയ്ക്കാം( അടിമുടി)
കന്നി പിറക്കുമ്പോൾ
കാട്ടിൽ നിന്നെൻ കൈയ്യാൽ
കനകം വിളയിച്ചു കാഴ്ച വയ്ക്കാം
ഓ…ഓ…ങും…

ആയിരമായിരം തങ്കക്കിനാക്കളാൽ
ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഞാൻ മോടി തീര്ക്കും (ആയിരമായിരം)
അതിനുള്ളിലെന്നും പ്രകാശത്തിനായെന്റെ
അനുരാഗ മണിദീപം ഞാൻ കൊളുത്തും
ഓ…ഓ…ങും…Save This Page As PDF