കരളിന്റെ കരളിലെ യമുന തന് കരയിലായ്
കാണുകെന് പ്രേമകുടീരം
തേങ്ങിക്കരയുന്ന പ്രേതകുടീരം

കരയാതെ കണ്പീലി നനയാതെ കാണുകെന്
കദനത്തിന് ബാഷ്പകുടീരം - മന്ദം
മിടിക്കുന്ന പ്രേതകുടീരം

മറവി തന് കൂരിരുള് മറച്ചാലും മറയാത്ത
മാമക വ്യാമോഹ ദീപം (മറവി)-ഇന്നും
മായാതെ മിന്നുന്നു മൂകം

കരളിന്റെ കരളിലെ യമുന തന് കരയിലായ്
കാണുകെന് പ്രേമകുടീരം
തേങ്ങിക്കരയുന്ന പ്രേതകുടീരം

Save This Page As PDF