പെണ്ണിനല്പം പ്രേമം വന്നാൽ
കണ്ണിനാണു ജലദോഷം
ജലദോഷം ജലദോഷം
തുമ്മലു ചിമ്മലു ചീറലു ചീറ്റല്
കണ്മിഴി പൊത്തല് കരച്ചില് പിഴിച്ചില്
ജലദോഷം ജലദോഷം (എൻ പെണ്ണിനല്പം..)

സ്ഥലദോഷം കൊണ്ടും ജലദോഷം ചിലർക്കു
ഫലദോഷം കൊണ്ടും ജലദോഷം
ജലദോഷം വന്നാൽ തലയുടെയുള്ളിൽ
പല പല തരത്തിൽ വരും ദോഷം (എൻ പെണ്ണിനല്പം..
Save This Page As PDF