വാസവാദി സുരപൂജി തുഡൈ
വാരിജനയനുനിമതിനിഡലുസുനു
വാസുദാവയനിവെഡലനിയീതോ
വാരി - ഗോ നിഗനുരേ

ഗമപധനി വാസുദേവയനി
ധനിസ പധനി സരിഗമപധനി വാസുദേവയെനി
ഗരിസനിധ രിസനിധപ ഗമപധനി വാസുദേവയെനി
ഗരിനി മധനി ഗരിനി ഗമപധനി വാസുദേവയെനി
പധനിസ മപധനിസ ഗമപധനി വാസുദേവയെനി
ഗരിസ രിസനി സനിധപധനി വാസുദേവയെനി
ഗരിസ രിസനി രിസനിധപ ഗമപധനി വാസുദേവയെനി
സനിസധാ നിസനിധപ ഗമപധനിസ
സഗരി സനിധപമഗമപധനിസാ ഗമപധനിസ
സരിഗമപധനിസ ഗമപധനിസ
ഗരി രിസനിസ ധനിസ ധനിസ
നിസനിഗരിസരിസനിസ (2)
നിസനി ധനിധ മപ ഗമപ മധനി വാസുദേവയെനി
വെസലിനിയിതോ
വാരിഗൊനിഗനുരേ…

Save This Page As PDF