നോല്‍ക്കാത്ത നൊയമ്പുഞാന്‍ നോറ്റതാര്‍ക്കുവേണ്ടി?
കോര്‍ക്കാത്ത പൂമാല കോര്‍ത്തതാര്‍ക്കുവേണ്ടി?
സങ്കല്‍പ്പമാരനവന്‍ വന്നല്ലോ എന്റെ
സംഗീതം കേള്‍ക്കാനിരുന്നല്ലോ
നോല്‍ക്കാത്ത……

പൂക്കാത്ത ഹൃദയവാടി പൂത്തതാര്‍ക്കുവേണ്ടി?
നീര്‍ത്താത്ത പട്ടുമെത്ത നീര്‍ത്തിയാര്‍ക്കുവേണ്ടി?
കല്യാണധാമനവന്‍ വന്നല്ലോ എന്റെ
കവിതകള്‍ കേള്‍ക്കാനിരുന്നല്ലോ
നോല്‍ക്കാത്ത….

എന്‍പ്രേമ പൂജയിങ്കല്‍ പൂജചെയ്തതാരേ
ഇന്നോളം പൊന്‍ കിനാവില്‍ കണ്ടതുഞാനാരേ?
ആനന്ദമൂര്‍ത്തിയവന്‍ വന്നല്ലോ എന്റെ
അനുരാഗവേദിയിലിരുന്നല്ലോ
നോല്‍ക്കാത്ത….Save This Page As PDF