വത്സസൗമിത്രേകുമാര നീ കേള്കണം
മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകള്
Save This Page As PDF