പനിനീര് മലരിനൊരിതള് കൊഴിഞ്ഞാലും
കാന്തി കുറഞ്ഞിടുമോ..
നിന് തളിര് മെയ്യിന് കൈ പോയാലും

ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ
ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ ….
(പനിനീര് )

പൂന്തേന് തേടും വണ്ടിന് പൂവിന്
നിറമൊരു കഥയാണോ (പൂന്തേന് )
ഹൃദയം തേടുമെനിക്കീ തനുവിന്
കുറവില് വ്യഥ വേണോ
കുറവില് വ്യഥ വേണോ …
(പനിനീര് )

ശ്രുതിയില് ചേര്ന്നു ലയിച്ചാല് പിന്നൊരു
ഗാനം കേള്ക്കണമോ (ശ്രുതിയില് )
മതിയിലിണങ്ങി ചേര്ന്നാല് പിന്നീ
രൂപം നോക്കണമോ
രൂപം നോക്കണമോ
(പനിനീര് )Save This Page As PDF