ആരാധനീയം ഉലകോത്തമം.. എന്റെ നാടേ..
വീര പ്രസൂന വരകേരളം.. എന്റെ നാടേ..
സത്യം സമത്വ പരിപൂരിതം.. എന്റെ നാടേ..
നിത്യം വിജയിക്ക പരിപാവനം.. എന്റെ നാടേ….


Save This Page As PDF