ഇക്കാനെപ്പോലത്തെ മീശവെച്ചേ
മൈ ഡിയര് ഇക്കാനെപ്പോലത്തെ മീശവെച്ചേ
ഒരു പഴുതാരപോലത്തെ കരിമീശ മേലെമീശമായ്

കരിമീശ മേല്മീശ വാടത്തോട്ടിലു കുളിക്കാഞ്ചെന്നപ്പം
പൂഞ്ഞാന് കൊത്തണ മേല്മീശ മൈ മേല്മീശ

എല്ലാരേം വെരട്ടണ ഞമ്മടെ മീശയ്ക്ക്
വാപ്പാനെക്കാണുമ്പ പനിയാണേ പനിയാണേ

Save This Page As PDF