മനുസന്റെ നെഞ്ചില് പടച്ചോന് കുയിച്ചിട്ട
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം ഒരു
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം

മനുഷ്യന്റെയുള്ളില് ഈശ്വരന് കുഴിച്ചിട്ട
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം ഒരു
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം

വെയിലേറ്റു വാടുകയില്ലാ
തീയില്ക്കുരുത്തൊരു കനിയാണ് (വെയിലേറ്റു)
സ്വര്ഗ്ഗത്തെ സുന്ദരിമാരവര്
നട്ടുനനച്ചൊരു കനിയാണ് (സ്വര്ഗ്ഗത്തെ)
പുരുഷനും പെണ്ണും കല്യാണത്തിനു
കറിവെച്ചീടണ കനിയാണ് (പുരുഷനും)
(മനുസന്റെ)
(മനുഷ്യന്റെ)

പറിച്ചുകളയാന് നോക്കേണ്ട
അറിവില്ലാത്ത ലോകമേ…
തഴച്ചുവളരും കനിയാണേ… അനുരാഗം
മജ്നുവും ലൈലയും പണ്ടിത് തിന്നപ്പോള്
മരണം പോലും മധുരിച്ച്
മരണം പോലും മധുരിച്ച് (മജ്നുവും)

ഒരുനാളും ചീയാത്ത ഒരിക്കലും വാടാത്ത
കണ്ണുനീരാല് നനച്ചുപോറ്റിയ
കനിയാണേ .. അനുരാഗം
കണ്ണനും രാധയും വൃന്ദാവനത്തില്
കാത്തുവളര്ത്തിയ കനിയാണ് ഇതു
കാത്തുവളര്ത്തിയ കനിയാണ് (കണ്ണനും)


Save This Page As PDF