താമരക്കണ്ണാലാരേ തേടണു തമ്പുരാട്ടി?
പൂമരച്ചോട്ടിലാരെത്തേടണു തമ്പുരാട്ടി?

മുല്ലമലര്ക്കാവില് നിന്നൊരു മുരളിമൂളണ കേള്ക്കുമ്പം
കള്ളനോട്ടം കാട്ടിയെന്തിനു വളകിലുക്കണു തമ്പുരാട്ടി?
ഉള്ളിലെന്തേ തമ്പുരാട്ടി?


Save This Page As PDF