സീതേ .. ലോകമാതേ..
മണ്ണില് മറഞ്ഞോ നീ - ദേവീ
മണ്ണിന് മകള് നീ മണ്ണില് മറഞ്ഞോ
മംഗളമാതാവേ (മണ്ണിന് )
മറയാതെന്നും വാഴും മാനവ ഹൃദയക്ഷേത്രത്തില് -
നന്മതന് ഉദയക്ഷേത്രത്തില് .
ആത്മാവില് നെയ്ത്തിരിവെച്ചമ്മേ
ആരാധിയ്ക്കും നിന്നെ (മണ്ണിന് )

യുഗങ്ങള് നീന്തിക്കടന്നു നിന് കഥ
നിലനില്ക്കും വൈദേഹീ
ഭാരതമെന്നും നിന് തിരുനാമം
പാടി ജപിക്കും തായേ (മണ്ണിന്)
ഭാരതമെന്നും നിന് തിരുനാമം
പാടി ജപിക്കും തായേ…
മംഗളമാതാവേ…Save This Page As PDF