കണ്ണേ നുകരൂ സ്വര്ഗ്ഗസുഖം രാമ
ഹൃദയം കവരും ചന്ദ്രമുഖം

ഭാഗ്യകലപോലെ ഭാരതഹൃദയത്തില്
ആ….
ഭാഗ്യകലപോലെ ഭാരതഹൃദയത്തില്
തൂമധുരസം തൂകും കോമളരൂപം
കണ്ണേ നുകരൂ….

വനിതയ്ക്കു പതിയാണു പരദേവത -അവന്
കുടികൊള്ളും കുടിലാണു മാളികാ
മന്നിനിതു ചൊല്ലിത്തന്നവള് നീയല്ലോ
മംഗല്യകാരിണിയേ ജാനകീ

ധാനിരിധപമാധനി ധമഗ
ഗാമധ മഗരി സരിമാമ
രീഗസരിഗ മപധ പമധാനി
സാരിസനിധാനിധാധാ
രീഗസരി നിസരിഗമാമ
പാധനി ധാനിസ നീസരി
മാഗരി സരീസ നിധരിസനീ

ഭഗവതി ഭവകമല പദയുഗം തൊഴുതഖില
ദുരിതവും മറയുമിദം
Save This Page As PDF