സ്ത്രീ : എന് കണ്ണിന്റെ കടവിലടുത്താല്
കാണുന്ന കൊട്ടാരത്തില്
പ്രാണന്റെ നാടുഭരിക്കണ സുല്ത്താനുണ്ടു്
പാടിയാടി നാടുവാഴണ സുല്ത്താനുണ്ടു്
ഒരു സുല്ത്താനുണ്ടു്

പുരു: എന് കരളിന്റെ കതകുതുറന്നാല്
കാണുന്ന പൂങ്കാവിങ്കല്
മാണിക്ക മണിയറതന്നില് റാണിയുണ്ടു്
നാണമോടെ വീണമീട്ടണ റാണിയുണ്ടു്
മധുവാണിയുണ്ടു്

സ്ത്രീ: മലര്ത്തിങ്കള് വിരിയുന്ന മധുമയരാവില്
മാമ്പൂപൊഴിയുന്ന മകരനിലാവില് (2)
ഞാനെന്റെ സുല്ത്താനൊരു മാലനല്കീടും
പൂമാല നല്കീടും
…. കണ്ണിന്റെ

പുരു: മടുമണം ചൊരിയുന്ന മധുരക്കിനാവില്
മായക്കുതിരകള് വലിക്കുന്നതേരില്
അന്നേരം റാണിയെ ഞാന് കൊണ്ടുപോയീടും
ദൂരെ കൊണ്ടുപോയീടും
…. കണ്ണിന്റെ

സുല്ത്താനും റാണിയുമായി സൌന്ദര്യ സാമ്രാജ്യത്തില്
പൊന്താരപ്പൂക്കള് തേടി പറന്നുപോകും
എന്നും പറന്നുപോകും എന്നും പറന്നു പോകുംSave This Page As PDF