കുയിലേ കുയിലേ കുഴലെവിടെ പാട്ടെവിടെ?
കാട്ടുമലരെ കവിളിനു കുങ്കുമമെവിടെ?
എന് കിങ്ങിണിയെവിടെ?
കിനാവുതന്നുടെ സാമ്രാജ്യത്തില് കിരീടധാരണമായി
കുയിലേ കുയിലേ കുഴലെവിടെ പാട്ടെവിടെ?

കുയിലിനു പാടാനിണവേണം തുണവേണം
കളകളമുയരും വനനദിതന് ശ്രുതിവേണം
കൈത്താളം വേണം
പാടിടും കുയിലന്നേരം തന്
പ്രേമതരളിതഗാനംSave This Page As PDF