രാരിരോ..രാരാരിരോ
ആരോമലാളേ..ആരീരരോ..
ആനന്ദക്കനിയേ..ആരീരരോ..
ആരോമലാളേ..ആരീരരോ..
ആനന്ദക്കനിയേ..ആരീരരോ..
ഖൽബിന്റെ കതിരേ..ആരീരരോ…
കൽക്കണ്ടക്കനിയേ..ആരീരരോ..
ഖൽബിന്റെ കതിരേ..ആരീരരോ…
കൽക്കണ്ടക്കനിയേ..ആരീരരോ..
രാരിരോ..രാരാരിരോ




Save This Page As PDF